Mærkning

XN

R37

Irriterer åndedrætsorganerne

R41

Risiko for alvorlig øjenskade

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R61

Kan skade barnet under graviditeten

R62

Mulighed for skade på forplantningsevnen

S2

Opbevares utilgængeligt for børn

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

S36/37

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

S39

Brug beskyttelsesbriller/ ansigtsskærm under arbejdet

S46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

 Klassificering

XI

R37

Irriterer åndedrætsorganerne

R41

Risiko for alvorlig øjenskade

R43

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R61

Reproduktionstoksiske Kategori 3

R62

Mulighed for skade på forplantningsevnen