ChemiCare
    kursus

Definitioner

Lovgivning

Materialer, litteratur, links

Kursusmaterialer

Forord


Klassificering

LOFS


Sikkerhedskopier og opgrader

Opgraderingsforslag


Forsiden

 


LOVGIVNING

Beskæftigelsesministeriet:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse  nr. 292 af 26. april 2001 med senere
Bekendtgørelse om arbejde stoffer og materialer. - http://www.at.dk/sw12952.asp

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med seneste ændringer 1997.
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen). - http://www.at.dk/sw12429.asp

Arbejdstilsynets bekendtgørelse  nr. 292 af 26. april 2001  

Bekendtgørelse om unges arbejde. - http://www.at.dk/sw12593.asp

APB skal foreligge i papirversion:
www.at.dk/sw7677.asp


Vejledninger

Arbejde med stoffer og materialer
At-vejledning C.1.3 - Februar 2003 - http://www.at.dk/sw7677.asp

Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer
At-vejledning C.0.11 - November 2005 - http://www.at.dk/sw8711.asp

Kræftrisikable stoffer og materialer
At-vejledning C.2.1 -  Februar 2003 - http://www.at.dk/sw7643.asp

Grænseværdier for stoffer og materialer
At-vejledning C.0.1 - August 2007 - http://www.at.dk/sw6796.asp
Rettelsesblad, marts 2008

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser
At-meddelelse Nr. 4.01.9 - Januar 1999 - http://www.at.dk/sw6163.asp

Særlige bestemmelser for arbejde med
Asbest, epoxy bly og andre: http://at.dk/sw5814.asp


Miljøministeriet:

Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter nr. 3 2004
http://www.mst.dk/Udgivelser/Publikationer/2004/10/87-7614-415-1.htm

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 af listen over farlige stoffer.
(listen over farlige stoffer eller lofs)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12861

Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og materialer.
(klassificeringsbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12523

Bekendtgørelse nr. 1634 af 13/12/2006  Bekendtgørelse om affald.
(affaldsbekendtgørelsen)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13022


[Op] [Ret]

 

 

Mærkning af kemikalier og fremstilling af arbejdspladsbrugsanvisninger